POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 25.04.2022

Postęp prac na dzień 25.04.2022

  • Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM),
  • Wykonanie wykopu,
  • Wzmocnienie podłoża mieszanką materiału C3/4 gr.18 cm,
  • Wykonanie fundamentu pod kapliczkę,
  • Układanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) gr. 22 cm,
  • Ułożenie warstwy wiążącej gr 6
  • Montaż studni,
  • Układanie rur – kanalizacja deszczowa