FINANSOWANIE

Finansowanie

Projekt pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn realizowany przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym.

Nr Projektu: RPWM.07.01.00-28-0001/20

Beneficjent Projektu: Województwo Warmińsko –Mazurskie

Całkowita Wartość Projektu: 103 648 145,95 zł brutto

Wkład Własny Beneficjenta: 12 118 289,00 zł brutto

Kwota dofinasowania: 91 529 856,95 zł brutto

w tym:

  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 87 462 549,77 zł brutto
  • Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 4 067 307,18 zł brutto

Wartość robót wg Umowy z Wykonawcą : 96 540 227,70 zł brutto