O PROJEKCIE

UCZESTNICY PROJEKTU

BENIFICJENT

Województwo Warmińsko-Mazurskie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
89 521 90 00
do@warmia.mazury.pl

PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn
89 526 19 00
89 539 98 76
sekretariat@zdw.olsztyn.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane INSPEC Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 6, 10-118 Olsztyn
89 527 98 69
89 527 22 94
89 527 60 65
inspec@inspec.olsztyn.pl

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDIMEX S.A.
ul.Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
22 623 60 00
22 623 60 01
info@budimex.pl

NADZÓR AUTORSKI

Arkas – Projekt Sp. z o.o. Sp. k.
al.Piłsudskiego 70A, 10-460 Olsztyn
89 532 45 00
biuro@arkas-projekt.pl

O Projekcie

O PROJEKCIE


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn

OPIS PROJEKTU :

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta – Olsztyn o łącznej długości 21,65 km na terenie gmin Łukta i Jonkowo, w powiecie ostródzkim i olsztyńskim, województwo warmińsko – mazurskie. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z siecią dróg TEN-T , w tym z węzłami multimodalnymi.

DW 527 zapewnia lepsze skomunikowanie stolicy województwa warmińsko-mazurskiego i jego obszaru funkcjonalnego z nadrzędnymi drogami zarówno bazowej jaki i kompleksowej sieci dróg TEN –T. Co realizowane jest poprzez połączenie z drogą S7 oraz odcinkiem miejskim prowadzącym do węzła „Południe”, a także za pośrednictwem połączenia z DK16 (w ciągu dróg trzeciorzędnych ulic: Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza w Olsztynie, wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd) do węzła Olsztyn Zachód” w ciągu obwodnicy Olsztyna (S51). Projekt w istotny sposób usprawni zatem przejazd w kierunku sieci dróg TEN-T, wykorzystując potencjał zrealizowanych już inwestycji drogowych i tym samym poprawi dostępność województwa, obsługując zarówno ruch tranzytowy jak i lokalny.

Użytkownikami projektu będą:

 • Mieszkańcy powiatu ostródzkiego i olsztyńskiego, gmin Łukta i Jonkowo.
 • Podróżujący (m.in. turyści, przedsiębiorcy) oraz wszelkie podmioty, które prowadzą lub prowadzić będą działalność w obszarze projektu.
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich – zarządzający drogami publicznymi (wojewódzkimi).

CELE PROJEKTU:

 1. Cel główny programowy:

  Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

 2. Cel szczegółowy:

  Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej woj. warmińsko-mazurskiego poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn.

  CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU 1: Zapewnienie sprawnego połączenia komunikacyjnego z siecią drogową TEN-T, realizowanego drogą wojewódzką 527

  CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU 2: Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników połączenia drogowego z siecią drogową TEN-T, realizowanego drogą wojewódzką 527

Cele realizacji projektu:

 • Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i jego konkurencyjności gospodarczej
 • Poprawa mobilności mieszkańców oraz poprawa dostępności wewnętrznej i zewnętrznej województwa warmińsko-mazurskiego poprzezwzmocnienie powiązań z układem TEN-T, siecią bazową (S7) i kompleksową (DK16) (tj. odcinkiem miejskim prowadzącym do węzła „Południe” w ciągu DK16 i DK51), dzięki rozbudowie połączenia komunikacyjnego realizowanego drogą DW 527
 • Zwiększenie przepustowości i jakości połączeń integrujących obszar województwa z nadrzędną siecią drogową
 • Zaopatrzenie infrastruktury drogowej w środki usprawniające przejazd
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DW527 poprzez wyrównanie łuków na drodze
 • Skrócenie czasu przejazdu realizowanego drogą DW 527
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz stworzenia odpowiednich warunków dla komunikacji zbiorowej (budowa zatok autobusowych) - Ograniczenie liczby kolizji i wypadków drogowych
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz stworzenia odpowiednich warunków dla komunikacji rowerowej i pieszej (budowa chodników, budowa ścieżki rowerowej w Łukcie)
 • Aktywizacja gospodarczą regionu poprzez sprawny układ komunikacyjny, który umożliwi łatwiejszy przepływ ludzi, towarów i usług;- Pełniejsze wykorzystanie rosnącego potencjału turystycznego. Dotyczy to w szczególności turystów zagranicznych, którzy w większości przypadków, celem dotarcia na Warmię i Mazury muszą pokonywać znaczące odległości poświęcając na to dużo czasu; - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy (zmniejszenie bezrobocia)
 • Udostępnienie niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych i kompleksów turystycznych
 • Tworzenie warunków dla rozprzestrzenienia się czynników rozwoju i ożywienia przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych
 • Zwiększenie możliwości wyboru alternatywnych środków komunikacji

Zakres prac w ramach projektu :

 • rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 527
 • przebudowy lub rozbudowy istniejących skrzyżowań
 • przebudowy lub rozbudowy dróg krzyżujących się z projektowaną drogą, na odcinku bezpośrednio przylegającym do drogi wojewódzkiej nr 527
 • przebudowy lub budowy chodników i ścieżek rowerowych
 • przebudowy lub budowy zjazdów indywidualnych i publicznych
 • przebudowy lub budowy miejsc postojowych
 • przebudowy lub budowy przejść dla pieszych
 • przebudowy lub budowy zatok autobusowych
 • przebudowy lub budowy przepustów
 • wykonanie odwodnienia drogi
 • wzmocnienia konstrukcji nawierzchni na wybranych odcinkach istniejącej drogi
 • budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym (w tym oświetlenia drogowego, odwodnienia)
 • budowy istniejących obiektów inżynierskich
 • wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją
 • zagospodarowania terenów zielonych

Projektowane parametry drogi wojewódzkiej nr 527 :

 1. klasa drogi G - główna
 2. kategoria ruchu – KR4
 3. przekrój poprzeczny - 1x2
 4. prędkość projektowa - Vp =50km/h
 5. szerokość jezdni poza terenem zabudowy : min. 6.00m
 6. szerokość jezdni w terenie zabudowanym: min. 7.00m
 7. szerokość chodników min. – 1.25m
 8. szerokość pobocza gruntowego min. - min. 1.25m

Termin realizacji robót:

 • data zawarcia Umowy z Wykonawcą Robót: 01.07.2021 r.
 • data przekazania terenu budowy: 14.07.2021 r.
 • data rozpoczęcia robót budowlanych: 14.07.2021 r.
 • planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: 01.07.2023 r.

Wartość robót wg Umowy z Wykonawcą : 96 540 227,70 zł brutto