• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn

  Nr Projektu: RPWM.07.01.00-28-0001/20
  Wartość ogółem: 103 648 145,95 zł
  Wydatki kwalifikowalne: 102 969 801,95 zł
  Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 87 462 549,77 zł
  Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 4 067 307,18 zł
  Wkład Własny Beneficjenta: 12 118 289,00 zł

 • UCZESTNICY PROJEKTU

  Województwo Warmińsko-Mazurskie
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
  Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane INSPEC Sp. z o.o.
  BUDIMEX S.A.
  Arkas – Projekt Sp. z o.o. Sp. k.

 • Okres realizacji projektu

  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 19.01.2016 r.

  Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 01.10.2020 r.

  Data rozpoczęcia robót budowlanych: 14.07.2021 r.

  Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: 01.07.2023 r.

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE


Numer projektu

RPWM.07.01.00-28-0001/20

Numer Umowy Wykonawcy na roboty

ZDW/79/NPZ.IP/PN- 1/3220/61/2020/2021
z dnia 1 lipca 2021r.
oraz Aneks nr 1 z dnia 01.09.2022r.,
Aneks nr 2 z dn. 14.02.2023 r.,
Aneks nr 3 z dnia 12.06.2023 r.,
Aneks nr 4 z dnia 29.06.2023 r.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa

netto: 85 940 775,28 zł
brutto: 105 707 153,59 zł

Numer Umowy Inżyniera Kontraktu

ZDW/16/NZP-IRI.III/PN- 1/3220/63/2020/2021

Terminy robót

- data rozpoczęcia robót budowlanych : 14.07.2021 r.

- planowany termin zakonczenia realizacji robót budowlanych : 01.09.2023 r.

Strona Glówna

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU


Projekt pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn realizowany przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym.