POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 14.08.2023

Postęp prac na dzień 14.08.2023

Branża drogowa:
  • Wykonanie zjazdy z kostki betonowej
  • Ustawianie krawężnika betonowego
  • Bariery drogowe
  • Oznakowanie poziome
  • Wykonanie chodnika przy M1
Branża mostowa:
  • Obiekt M2 – umocnienie skarp i dna cieków wodnych
Branża sanitarna:
  • Wykonanie obrokowania wylotów kanalizacji deszczowej