POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 07.08.2023

Postęp prac na dzień 07.08.2023

Branża drogowa:
  • Zjazdy z kruszywa
  • Humusowanie
  • Bariery drogowe
  • Oznakowanie poziome
  • Rowy przy obiekcie M2
  • Wykonanie chodnika w m. Warkały
Branża mostowa:
  • Obiekt M2 – umocnienie skarp i dna cieków wodnych
Branża sanitarna:
  • Regulacja zwieńczeń studni
  • Wykonanie obrokowania wylotów kanalizacji deszczowej