POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 31.07.2023

Postęp prac na dzień 31.07.2023

Branża drogowa:
  • Rozbiórka starodroża
  • Humusowanie
  • Rowy przy obiekcie M2
  • Wykonanie chodnika w m. Giedajty
Branża mostowa:
  • Obiekt M2 - nawierzchnia
  • Obiekt M2 - powierzchowne zabezpieczenie betonu
Branża sanitarna:
  • Regulacja zwieńczeń studni
  • Budowa kanału D10
  • Przebudowa przyłącza wodociągowego w km 8+480