POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 10.07.2023

Postęp prac na dzień 10.07.2023

Branża drogowa:
  • Wykonanie poboczy przy obiekcie M2
  • Roboty ziemne przy obiekcie M2
  • Podbudowa z kruszywa łamanego i warstwa mrozoochronna
  • Wykonanie umocnień rowów
  • Montaż oznakowania pionowego
Branża mostowa:
  • Obiekt M2 i M1- przeciwspadek
  • Obiekt M2- zasypka stożków
  • Obiekt M2- montaż barier
Branża sanitarna:
  • Regulacja zwieńczeń studni
  • Przebudowa przyłącza wodociągowego w km 12+500