POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 24.01.2023

Postęp prac na dzień 24.01.2023

Branża drogowa:
 • Warstwa ścieralna SMA11 km 5+310-5+490
 • Warstwa wiążąca km 5+200-5+338 Strona Lewa i Prawa, km 5+356-5+480 Strona Lewa i Prawa, 7+500-8+300 oraz 9+000-12+500 (zjazdy)
 • Podbudowa z kruszywa km 16+000-19+300, 4+300-5+200 (zjazdy)
 • Wykop km 16+000-19+300, 4+300-8+200 (zjazdy)
 • Budowa krawężnika betonowego
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej
 • Warstwa mrozoochronna – chodnik oraz zjazdy
 • Budowa obrzeza betonowego
 • Budowa krawężnika kamiennego i betonowego
 • Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
 • Poszerzenie konstrukcji w km 5+200-5+250 Strona Lewa i Prawa
 • Drenaż km 18+220-18+790 Strona Prawa
 • Nasyp km 4+300-5+200 (zjazdy)
Branża mostowa:
 • Warstwa ścieralna
 • Bariery ochronne na obiektach mostowych
Branża sanitarna:
 • Przebudowa wodociągu W5-W6, W15-W16
Branża elektryczna:
 • Układanie kabla w m. Warkały
 • Założenie rury osłonowej w m. Warkały
 • Przebudowa kolizji 8+620
 • Demontaż i montaż kabla km 9+700