POSTĘP ROBÓT

Postęp prac na dzień 16.01.2023

Postęp prac na dzień 16.01.2023

Branża drogowa:
 • Podbudowa gr. 10 cm km 18+00-18+800, 8+150 Strona Lewa zjazd
 • Warstwa wiążąca km 14+900-15+850 (zjazdy), km 5+500-6+800 Strona Lewa i Prawa, 8+510 Strona Lewa (zjazdy), 8+400-9+00 Strona Lewa, 14+950-15+8000 Strona Lewa i Prawa
 • Podbudowa z Kruszywa km 18+800-21+000(zjazdy), km 8+510 Strona Lewa zjazd
 • Wzmocnienie podłoża km 18+800-21+000, 8+510 (zjazdy), 8+030 zatoka autobusowa
 • Wykop km 18+800-21+000 (zjazdy), zatoka autobusowa w km 9+030 Strona Prawa
 • Budowa krawężnika betonowego
 • Nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
 • Budowa obrzeza betonowego
 • Budowa krawężnika kamiennego
 • Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
 • Poszerzenie konstrukcji w km 5+200-5+250 Strona Lewa i Prawa
 • Drenaż
Branża mostowa:
 • Wykonanie schodów skarpowych
 • Wykonanie umocnienia skarp
 • Warstwa wiążąca
Branża sanitarna:
 • Naprawa kanału nr 6 w m. Stękiny
 • Wpusty i przykanaliki Wp4
Branża elektryczna:
 • Wykonanie doświetlenia drogi gminnej w m. Pelnik
 • Układanie kabla
 • Założenie rury osłonowej w m. Warkały